Aktualności

KTO ŻYJE W SERCU TYCH, KTÓRZY POZOSTAJĄ NIE UMIERA

dodano: 2023-02-01

Z żalem i smutkiem informujemy, iż zmarł Mieczysław Gmiter wieloletni Przewodniczący naszej Rady Nadzorczej. Człowiek bardzo zasłużony dla naszej firmy i miasta – Pierwszy Burmistrz Miasta Hajnówka wybrany w wolnych wyborach w 1989roku.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek (02.02)  w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce. Modlitwa pożegnalna o godz. 12.00 w kościele. Msza Święta pożegnalna o godz. 13.00 a następnie pogrzeb na cmentarzu katolickim.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach Rodzinie oraz najbliższym składają Członkowie Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu oraz Pracownicy.

 

KARTA DUŻEJ RODZINY W GAMIE

dodano: 2023-01-27

Od 1 lutego w sklepach GAMA specjalny PROGRAM dla posiadaczy ogólnopolskiej KARTY DUŻEJ RODZINY.
Co należy zrobić aby zyskać 5% ?
Zgłoś się do kasjera z KARTĄ DUŻEJ RODZINY i KARTA KLIENTA SPOŁEM ZNACZY RAZEM i zarejestruj swoją kartę.

Szczegółowy Regulamin Programu "Karta Dużej Rodziny w GAMIE" poniżej

REGULAMIN.pdf

WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK

dodano: 2022-12-19

Szanowni Klienci 

informujemy, że w Supermarkecie "Batory" można już wypożyczać książki. Zachęcamy do korzystania z otwartej wypożyczalni. Znajdziecie tam książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy znajdzie napewno coś dla siebie. Mamy powieści, opowiadania, bajki, książki naukowe itp.

Szczegółowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCALNI znajdziecie poniżej 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK W PSS Społem Hajnówka Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin wypożyczenia książek w PSS Społem Hajnówka Sp. z o.o. (zwany dalej „Regulaminem”) określa sposób, warunki oraz zasady wypożyczenia książek w Supermarkecie Batory przy ul. St. Batorego 28 w Hajnówce zwanym dalej „Supermarket Batory”

1.2 Podmiotem dokonującym wypożyczenia książek jest spółka pod nazwą PSS Społem Hajnówka Sp. z o.o z siedzibą w Hajnówce (17-200), przy ul. Ks. Ignacego Wierobieja 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857223 , posiadająca numer NIP: 6030080053, oraz REGON 386925606,(zwana dalej „PSS Społem Hajnówka”).

1.3 Książki można wypożyczać od dnia 7.12.2022 r. do odwołania, w „Supermarkecie Batory” przy ul. St. Batorego 28 w Hajnówce.

1.4 Na zasadach określonych w Regulaminie można wypożyczyć w „Supermarket Batory” wyłącznie książki oznaczone specjalną etykietą umieszczoną na okładce Książki, tj. „Wypożyczalnia książek”(zwane dalej „Książki”). Wzór etykiety stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.5 Wypożyczenia Książek można dokonywać siedem dni w tygodniu, w godzinach otwarcia „Supermarket Batory”

2. OSOBY UPRAWNIONE DO WYPOŻYCZENIA

2.1 Prawo do wypożyczenia Książek mają wyłącznie osoby fizyczne (zwane dalej łącznie „Czytelnicy” lub pojedynczo „Czytelnik”).

2.2 Czytelnicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

3. ZASADY UDOSTĘPNIENIA KSIĄŻEK

3.1 W celu wypożyczenia Książki, Czytelnik powinien pobrać ze specjalnego stoiska na terenie „Supermarket Batory” wybraną Książkę i przy kasie powiadomić kasjera o woli wypożyczenia Książki..

3.2 Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 2 Książki, każdą z nich na okres 30 dni.

3.3 „PSS Społem Hajnówka” pobiera kaucję zwrotną od każdej wypożyczonej Książki (zwaną dalej „Kaucją”), która jest zwracana na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.4 Wysokość Kaucji wynosi 4 zł (cztery złote) od jednej (1) Książki i może być wniesiona tylko gotówce.

3.5 Kaucja za Książkę pobierana jest przez „PSS Społem Hajnówka” w kasie „Supermarket Batory” w trakcie dokonywania wypożyczenia Książki. Czytelnik otrzyma potwierdzenie uiszczenia Kaucji.

3.6 Wypożyczenie Książki jest możliwe w kasach „Supermarket Batory” z wyłączeniem kasy samoobsługowej.

3.7 Wniesienie Kaucji za wypożyczenie książki nie powoduje naliczenia punktów w programie lojalnościowym „PSS Społem Hajnówka” o nazwie „Społem znaczy razem”.

4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

4.1 Przed dokonaniem wypożyczenia Książki Czytelnik jest zobowiązany zwrócić uwagę na stan Książki. Zauważone uszkodzenia Książki należy zgłosić pracownikowi „Supermarketu Batory”.

4.2 Czytelnik jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z wypożyczoną Książką, w szczególności zabezpieczając ją przed zniszczeniem lub uszkodzeniami, jak również zobowiązany jest do dbałości o Książkę, co oznacza w szczególności zakaz niszczenia Książki, w tym pisania/rysowania po Książce oraz wyrywania kartek z Książki.

4.3 Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Książkę w stanie niepogorszonym.

5. ZWROT KSIĄŻEK

5.1 Czytelnik jest zobowiązany dokonać zwrotu Książki do „Supermarketu Batory” kasjerowi przy kasie w terminie wskazanym w par 3.2.

5.2 Przy zwrocie książki Czytelnik powinien posiadać ze sobą potwierdzenie uiszczenia Kaucji które otrzymał przy wypożyczeniu książki uiszczając Kaucję.

5.3 PSS Społem Hajnówka informuje iż w przypadku zagubienia dowodu uiszczenia Kaucji nie wydaje się jego duplikatu.

5.4 W kasach samoobsługowych w „Supermarketu Batory” nie jest możliwy zwrot Książki.

5.5 „PSS Społem Hajnówka” nie ma obowiązku informowania Czytelnika o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonej Książki.

5.6 Kaucja o której mowa w pkt 3.3 Regulaminu zwracana jest w całości w gotówce po dokonaniu przez Czytelnika zwrotu wypożyczonej Książki, pod warunkiem dokonania zwrotu w terminie 60 dni od jej wypożyczenia. Czytelnik otrzyma potwierdzenie zwrotu Kaucji.

5.7 W przypadku gdy, podczas dokonywania zwrotu Książki, Czytelnik dokonuje też zakupu w „Supermarkecie Batory, Kaucja jest rozliczana odrębnie i nie może posłużyć do obniżenia płatności wynikającej z Paragonu.

5.8. „PSS Społem Hajnówka”  zatrzymuje wpłaconą Kaucję na poczet zryczałtowanej kary, w przypadku:

a) braku posiadania dowodu uiszczenia Kaucji lub

b) gdy zwrócona w terminie 30 dni od dnia jej wypożyczenia Książka, będzie zniszczona lub uszkodzona, lub

c) braku zwrotu Książki w terminie 60 dni od dnia jej wypożyczenia.

5.9 W przypadku, gdy Czytelnik zamierza dokonać zwrotu Książki po upływie 30 dni od dnia jej wypożyczenia, powinien w celu uzyskania wytycznych dotyczących realizacji zwrotu Książki, skontaktować się Biurem PSS Społem, tj.:

a) pocztą elektroniczną na adres jgolawski@spolem-hajnowka.pl, lub

b) telefonicznie pod numerem 660 761 483

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Czytelników jest PSS Społem Hajnówka Sp. z o.o z (17-200) przy ul. Ks. Ignacego Wierobieja 2. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez „PSS Społem Hajnówka”  danych osobowych Czytelników jest na stronie https://hajnowka.spolem.org.pl/?page=about&idm=1230.

7. REKLAMACJE

7.1 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji.

7.2 W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a) pocztą elektroniczną na adres jgolawski@spolem-hajnowka.pl, lub

b) telefonicznie pod numerem 660 761 483

7.3 Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

7.4 W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię/skan potwierdzenia wypożyczenia Książki.

7.5 Reklamacje będą rozpatrywane przez „PSS Społem Hajnówka”. Składający reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez „PSS Społem Hajnówka” od Czytelnika niezbędnych do rozpatrzenia sprawy dokumentów/informacji.

7.6 Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana składającemu reklamację w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy składającym reklamację, a „PSS Społem Hajnówka”.

7.7 Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest „PSS Społem Hajnówka”.

7.8 PSS Społem Hajnowka będzie przetwarzało dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na „PSS Społem Hajnówka” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7.9 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

7.10 Składający reklamację ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

7.11 Składający reklamację ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez „PSS Społem Hajnówka do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na „PSS Społem Hajnówka obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.

7.12 Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług IT wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://hajnowka.spolem.org.pl/ oraz w Supermarkecie Batory

8.2 „PSS Społem Hajnówka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Czytelników.

8.3 W przypadku wprowadzenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń i restrykcji dotyczących działalności sklepów i placówek handlowych wprowadzonych na skutek wirusa SARSCoV-2, „PSS Społem Hajnówka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Czytelników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Czytelników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.

8.4 Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej https://hajnowka.spolem.org.pl/ oraz będzie dostępna w Supermarkecie Batory.

8.5 Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Dokładna data wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminu, o którym mowa w pkt 8.4 powyżej.

8.6 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące

przepisy polskiego prawa.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania książek w PSS Społem Hajnówka Sp. z o.o.

Bez nazwyNaklejka na książki.png