Aktualności

Zakupy z dowozem

dodano: 2020-04-06

Uwaga!

dodano: 2020-03-16

Loteria wiosenna 2020

dodano: 2020-03-12

Zapraszamy do udziału w nowej, wiosennej loterii sklepów GAMA! Do wygrania świetne hulajnogi elektryczne i inne nagrody!


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

WIOSENNA LOTERIA

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem loterii promocyjnej „WIOSENNA LOTERIA” (dalej Loteria) jest PMICOMBERA Sp. z o. o., adres siedziby: 04-116 Warszawa, ul. Filomatów 27, adres e-mail: organizator@pmi.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050276, kapitał zakładowy: 104 000,00 zł, NIP 952-00-13-172 (dalej Organizator).

 

§ 2

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

§ 3

Loteria rozpoczyna się w dniu 12 marca 2020 r. i trwa do dnia 15 września 2020 r. (dzień zakończenia postępowania reklamacyjnego).

 

§ 4

Loteria organizowana jest w sklepach, o których mowa w §6, na obszarze całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).

 

§ 5

Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wiosennagama.pl przez cały okres trwania Loterii.

 

§ 6

 1. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii jest prowadzona na terenie całej Polski od 12 marca 2020 r. do wyczerpania kuponów, o których mowa §11, jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2020 r. (dalej Okres Sprzedaży Promocyjnej) w sklepach, które są zrzeszone przez spółkę Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykaz sklepów, w których odbywa się Loteria znajduje się na stronie www.wiosennagama.pl (dalej Sklepy).
 2. Towarami objętymi Loterią (dalej Produkty Promocyjne) są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie handlowej w Sklepach z wyjątkiem:

- napojów alkoholowych (w tym również piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137);

- wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1446);

- transakcji zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu / pożyczki) oraz zakupu kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid;

- preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt w rozumieniu art. 25 ust. 2 pkt b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541).

§ 7

 1. Do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii oraz w celu przeprowadzenia losowań nagród Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847) oraz dwie osoby reprezentujące Organizatora. 
 2. Organizator wydał regulamin działania Komisji.
 3. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowania nagród.

§ 8

Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika z Regulaminem w całości.

§ 9

Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne.

 

II.  WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII

§ 10

 1. W Loterii mogą uczestniczyć osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych, nabywające Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów (rada nadzorcza, zarząd), ani pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia): Organizatora Loterii, spółki Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Sklepów, oraz innych sklepów podmiotów, które są właścicielami Sklepów biorących udział w Loterii, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

§ 11

 1. Kupony (dalej Kupon / Kupony) uprawniające do udziału w Loterii, to zadrukowane kartoniki, które posiadają wolne pola do uzupełnienia przez osobę zgłaszającą się do Loterii.
 2. Kupony są dystrybuowane do Sklepów z uwzględnieniem ich dotychczasowej wielkości obrotów. W przypadku wyczerpania zapasu Kuponów w danym Sklepie może on zostać uzupełniony w miarę posiadanych zasobów Kuponów, jednak Organizator nie jest do tego zobowiązany. Z chwilą wyczerpania zapasu Kuponów w danym Sklepie, o ile nie zostanie on zgodnie z powyższym uzupełniony, Okres Sprzedaży Promocyjnej w danym Sklepie ulega zakończeniu. Klienci danego Sklepu zostają poinformowani poprzez zamieszczenie w tym Sklepie stosownej informacji.

 

§ 12

W Loterii może wziąć udział uczestnik spełniający warunki określone w §10, który:

 1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokona zakupu w Sklepie Produktu lub Produktów Promocyjnych, o łącznej wartości minimum 30,00 zł brutto (dalej Zakup Promocyjny). Zakup Promocyjny musi być udokumentowany jednym paragonem fiskalnym (dalej Dowód Zakupu);
 2. Pobierze i zachowa Dowód Zakupu.  
 3. Bezpośrednio po zakończeniu Zakupu Promocyjnego, po zapłaceniu, odbierze Kupon u kasjera.
 4. W okresie od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. zgłosi się prawidłowo do Loterii wypełniając Kupon i wrzucając go do urny znajdującej się na terenie Sklepu, w którym Zakup Promocyjny został dokonany. W Kuponie należy obowiązkowo podać: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego do kontaktu, miejscowość zamieszkania, numer Dowodu Zakupu,  złożyć oświadczenia „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Loterii „WIOSENNA LOTERIA”; „Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i nabyłem Produkty Promocyjne jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego”; Oświadczam, że nie jestem członkiem organów (rada nadzorcza, zarząd), ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia): Organizatora Loterii „WIOSENNA LOTERIA” PMICOMBERA Sp. z o. o., 04-116 Warszawa, ul. Filomatów 27, spółki Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Sklepów biorących udział w Loterii, innych sklepów podmiotów, które są właścicielami Sklepów biorących udział w Loterii ani członkiem ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.” i się podpisać. Numer paragonu fiskalnego znajduje się najczęściej w prawej górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.
 5. Do zakończenia Loterii zachowa Dowód Zakupu, który został wpisany w Kuponie.

§ 13

 1. Dowód Zakupu – na potrzeby niniejszej Loterii jest to paragon fiskalny - oryginalny albo w formie duplikatu wystawionego na prośbę uczestnika Loterii przez Sklep, czytelny i prawdziwy tzn. taki, który został wystawiony przez Sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i który nie jest sfałszowany.
 2. Dowód Zakupu ma dotyczyć Zakupu Promocyjnego.
 3. Data zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu musi się zawierać w Okresie Sprzedaży Promocyjnej.

§ 14

 1. Każdy uczestnik, który dokona w Okresie Sprzedaży Promocyjnej jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność 30 zł brutto, ma prawo do otrzymania jednego Kuponu.
 2. Kupon można odebrać tylko u kasjera, w Sklepie, w którym dokonało się zakupu, bezpośrednio po dokonaniu Zakupu Promocyjnego. Nie można otrzymać Kuponu po odejściu od kasy.
 3. W przypadku Dowodu Zakupu, na którym widnieje zakup towarów lub usług wyłączonych z Loterii (zgodnie z opisem w §6 ust.2), podstawą do wzięcia udziału w Loterii, w tym otrzymania Kuponu, jest kwota wynikająca z Dowodu Zakupu pomniejszona o wartość zakupionych towarów lub usług wyłączonych z Loterii.
 4. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie na numer telefonu, który został wskazany w zgłoszeniu: bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS w celu powiadomienia o wygranej i weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z § 19 oraz na otrzymywanie telefonicznych połączeń  przychodzących inicjowanych przez Organizatora w celu powiadomienia o wygranej i weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z § 19.

§ 15

Do udziału w Loterii uprawniają wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony przerobione lub znajdujące się w stanie uniemożliwiającym ich weryfikację nie uprawniają do udziału w Loterii.

§ 16

 1. Jedna osoba może otrzymać w ramach Loterii dowolną liczbę nagród.
 2. Na każdym etapie przebiegu Loterii Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź doręczenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z Loterii.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji Dowodu Zakupu bezpośrednio w Sklepie, z którego pochodzi zgłoszony Dowód Zakupu.

 

III.  NAGRODY

§ 17

Pula nagród o wartości 656 454,75 zł brutto obejmuje:

Nagroda I - hulajnoga elektryczna Xiaomi MiJia 365 o wartości 1 445,25 zł brutto – 399 nagród (po 1 dla każdego Sklepu).

Nagroda II - zestaw produktów marki własnej „Gama” o wartości 20 zł brutto – 3 990 nagród (po 10 dla każdego Sklepu).

 

§ 18

 1. W Loterii przewidziano trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć losowań – po jednym dla każdego Sklepu.
 2. Losowania odbywają się w magazynie Organizatora - ul. Strażacka 53, 04-462 Warszawa. Losowania odbywają się: 15, 18 i 19 maja 2020 r. Przy czym to Organizator każdorazowo podejmie decyzję co do liczby przeprowadzanych losowań w danym dniu.
 3. Wszystkie urny zostaną dostarczone do magazynu Organizatora pocztą kurierską. W losowaniu biorą udział wszystkie Kupony wrzucone do urny w danym Sklepie. Każde losowanie odbywa się z wykorzystaniem urny, do której wrzucano Kupony w Sklepie.
 4. Podczas każdego losowania z urny zostają wylosowani w kolejności: laureat nagrody I, dziesięciu laureatów nagrody II oraz jeden laureat rezerwowy dla nagrody I.
 5. Losowania odbywają się w obecności Komisji. Losowania z urny dokonuje osoba wskazana przez Komisję.
 6. Laureaci Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

 

 1.  

§ 19

Weryfikacja prawa do nagrody:

 1. Laureaci nagród I są o tym fakcie powiadamiani telefonicznie na wskazany w Kuponie numer telefonu. Podczas rozmowy telefonicznej są powiadamiani o dalszych krokach weryfikacji.
 2. W ciągu 10 dni roboczych po losowaniu podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego. Próba nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowaną osobą podejmowana jest do momentu przeprowadzenia rozmowy, jednak nie dłużej niż trzy razy. Przez nieudaną próbę połączenia należy rozumieć nie odbieranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub brak możliwości połączenia się z użytkownikiem numeru (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).
 3. Podczas rozmowy, w celu weryfikacji prawa do nagrody, uczestnik jest proszony o wysłanie w ciągu czterech dni roboczych na adres siedziby Organizatora - PMICOMBERA Sp. z o. o.,  04-116 Warszawa, ul. Filomatów 27:
  1. Dowodu Zakupu z numerem odpowiadającym numerowi wpisanemu na wylosowanym Kuponie.
  2. Swoich danych tj. numeru telefonu komórkowego do kontaktu, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, które zostały wpisane w wylosowanym Kuponie.
  3. Powyższe dane  można wypełnić i podpisać korzystając z przygotowanego przez Organizatora formularza. Formularz do pobrania ze strony www.wiosennagama.pl. Przyjmowane są również dane  napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane informacje i że zostanie podpisany przez uczestnika.
 4. Laureaci nagrody I są traktowani jako powiadomieni o dalszych krokach weryfikacji w dniu przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. W przypadku nagrody I jeżeli w ciągu 8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania listu zgodnie z § 19 ust.3 Organizator nie otrzyma określonych w § 19 ust.3 danych i oświadczeń albo gdy pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nie uda się przeprowadzić z nim rozmowy, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata rezerwowego dla danej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym dla danej nagrody odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli po zakończeniu postępowania dotyczącego laureata rezerwowego dla danej nagrody Organizator nie otrzyma określonych w § 19 ust.3 danych i oświadczeń albo gdy pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem rezerwowym dla danej nagrody nie uda się przeprowadzić z nim rozmowy, nagroda pozostaje nie wydana.
 6. W przeciągu 3 dni roboczych po zakończeniu procesu weryfikacji dla danej nagrody I Organizator informuje laureata, który przeszedł pozytywnie weryfikację, czyli spełnił postanowienia opisane w § 19 ust.3, o trybie odbioru nagrody. Organizator wysyła informację bezpłatną wiadomością SMS na numer wpisany w wylosowanym Kuponie. Organizator wysyła indywidualny kod alfanumeryczny (dalej Kod) oraz informuje, że nagroda jest wydawana za pokwitowaniem, w Sklepie, w którym został wrzucony do urny wylosowany Kupon. Nagroda jest wydawana w godzinach od 9.00 do 18.00 w przeciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie otrzymanego od Organizatora Kodu, imienia, pierwszej litery nazwiska, numeru telefonu i nazwy miejscowości zgodnych z wpisanymi na wylosowanym Kuponie.
 7. Jeżeli w terminie określonym w §19 ust.6 laureat nagrody I nie spełni opisanych w §19 ust.6 warunków nagroda pozostaje nie wydana.
 8. Laureat nagrody II jest o tym fakcie powiadamiany w ciągu 6 dni roboczych po losowaniu bezpłatną wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu, który został wpisany w wylosowanym Kuponie. W wiadomości otrzymuje Kod i jest informowany o dalszych krokach weryfikacji prawa do nagrody oraz o sposobie odbioru nagrody.
 9. W celu weryfikacji prawa do nagrody, jest proszony o dostarczenie w terminie od 26 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. do Sklepu, w którym został wrzucony do urny wylosowany Kupon Dowodu Zakupu z numerem odpowiadającym numerowi wpisanym na wylosowanym Kuponie.
 10. Laureat nagrody II jest traktowany jako powiadomiony o wynikach w dniu wysłania wiadomości SMS informującej o nagrodzie zgodnie z §19 ust.8.
 11. Nagroda II jest wydawana, pod warunkiem spełnienia zapisu §19 ust.9, za pokwitowaniem, w Sklepie, w którym został wrzucony do urny wylosowany Kupony. Nagroda jest wydawana w godzinach od 9.00 do 18.00 w dniach od 26 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie otrzymanego od Organizatora Kodu, imienia, pierwszej litery nazwiska, numeru telefonu i nazwy miejscowości zgodnych z wpisanymi na wylosowanym Kuponie.
 12. Jeżeli w terminie określonym w §19 ust.9 laureat nagrody II nie spełni opisanych w §19 ust.8 oraz §19 ust.11 warunków nagroda pozostaje nie wydana.
 13. Lista zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania publikowana jest na stronie: www.wiosennagama.pl w terminie od 23 lipca 2020 r. do 15 września 2019 r.

§ 20

 1. Wydanie nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 2. Nagroda jest wydawana za pokwitowaniem, w Sklepie, w którym został wrzucony do urny wylosowany Kupon.
 3. Nagrody  I są wydawane w dni robocze od 20 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 18.00.
 4. Nagrody  II  są wydawane od 26 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.  godzinach od 9.00 do 18.00
 5. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody. Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

V.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 21

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie od 12 marca 2020 r. najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora na adres e-mail: organizator@pmi.pl.

 

§ 22

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” (dopisek nie jest obowiązkowy) albo na adres e-mail: organizator@pmi.pl. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 20) roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

 

§ 23

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 24

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 

§ 25

W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Loterii jest Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie 02-548, ul. Grażyny 15. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 Nr 119 s.1 ze zmianami), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 
 1. PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa przetwarza dane dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Loterii, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Loterii i wydania nagród, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Partnerski Serwis Detaliczny S.A. Ponadto, dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na przeprowadzeniu i organizacji Loterii w celu promowania produktów administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo:

-  dostępu do podanych danych osobowych,                                                                            

- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,

- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail biuro@psd.biz.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych w Partnerskim Serwisie Detalicznym S.A. można się skontaktować pod adresem e-mail - iod_psd@eurocash.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo przez okres 6 miesięcy jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Loterii i jej rozstrzygnięcia.
 1. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych uczestników Loterii dla celów związanych z obroną przed roszczeniami oraz dla celów udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, jest PMICOMBERA sp. z o.o., ul. Filomatów 27, 04 -116 Warszawa.
 1. PMICOMBERA sp. z o.o., jako administrator, przetwarza dane osobowe w:

-  prawnie uzasadnionym interesie polegającym na obronie przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

- w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- wykonaniu obowiązków ustawowych - w zakresie udokumentowania wyników Loterii, rozpatrywania roszczeń, wypełnienia obowiązków podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).  

 1. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym. 
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo:

- dostępu do podanych danych osobowych,

- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,

- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w stosownym przypadku,

- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail – dane.osobowe@pmi.pl. Pod tym samym adresem uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PMICOMBERA sp. z o.o.
 2. Dane osobowe w ramach rozpatrywanych roszczeń będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Loteria zakończyła się, w celu udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków ustawowych.

 

§ 27

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.

 

§ 28

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847) Organizator Loterii jest obowiązany na żądanie zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.