Kontakt

PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o.
ul. Ks. I. Wierobieja 2
17-200 Hajnówka

NIP: 6030080053
REGON: 386925606

Telefony:

85 873 35 81 – Sekretariat

sekretariat@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 88 - Głłówny Księgowy
e-mail: emackiewicz@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 87 – Dział Sprzedaży
e-mail: handel@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 87 – Marketing
e-mail: mdembowska@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 83 – Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 84 – Dział Kadr
e-mail: kadry@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 85 – Dział Techniczny
e-mail: jgolawski@spolem-hajnowka.pl

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o., Ks. I. Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o., Ks. I. Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego