Program lojalnościowy

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego


 
Program lojalnościowy "Społem znaczy razem" prowadzony jest we wszystkich placówkach handlowych Społem PSS w Hajnówce.
Aby wziąć  w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostepny w każdym sklepie. 
Każda dokonana w sklepie transakcja przy użyciu Karty Klienta jest zapisywana.
Każda wydana przez Uczestnika Programu kwota przeliczana jest na punkty.
Punkty można wymieniać na nagrody, którymi są bony towarowe Społem PSS w Hajnówce.
Bony można realizować w każdym sklepie Spółdzielni.
Dla Uczestników programu przygotujemy także dodatkowe konkursy, oraz inne, atrakcyjne akcje promocyjne.
Niezbędne informacje o Programie znajdują się poniżej w Regulaminie Programu.  Do Państwa dyspozycji oddajemy także numer telefonu 85 873 35 81 czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00
 

 

Szanowni Klienci,
           Informujemy, iż każdy Uczestnik programu lojalnościowego  ma możliwośc sprawdzenia stanu punktów na swoim koncie poprzez stronę intenetową lub bezpośrednio u kierownika sklepu.
          Aktualizacja stanu zebranych punktów za zakupy w danym tygodniu odbywać się będzie w każdy piątek.

 

Aneks nr 2/2024  z dnia 15-02-2024 r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia z dnia 25.04.2018 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

750 punktów przysługuje kupon o wartości 30 złotych.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 16-03-2024 r.

 

Aneks nr 1/2024  z dnia 31-01-2024  r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 25 .04 2018 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Punkty programu  mogą być naliczane tylko jeden raz  za każdą transakcję. W ramach  prowadzonych działań promocyjnych nie sumuje się uzyskanych z nich korzyści ( tj.  punktów z programu lojalnościowego i  dodatkowych rabatów )

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 01-03-2024 r.

Aneks nr 1/2020 z dnia 20.11.2020

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem”

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1. W paragrafie 2 dadaje się nowy punkt 14 w brzmieniu:

§2 pkt.14

Prerejestracja karty - wstępna rejestracja karty przy użyciu numeru telefonu

2. W paragrafie 3 punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

§3 pkt.5 

Karta Klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym lub po podaniu przez klienta swojego telefonu komórkowego, który odtąd będzie identyfikatorem jego konta w programie.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie od ogłoszenia na tronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 20 listopada 2020r 

Aneks nr 1/2019 z dnia 10.05.2019

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem”

W Regulaminie Organizator wprowadza następujące zmiany:

 1. §6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. W przypadku niewykorzystania zebranych punktów, tracą one ważność oraz zostaną odjęte z sumy zebranych punktów uczestnika ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.(Najbliższa dezaktywacja nastąpi w dniu 31.12.2019r)”

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 10 czerwca 2019 r.

 

Regulamin katalogu nagród rzeczowych programu lojalnościowego "Społem znaczy Razem"

TREŚĆ REGULAMINU PONIŻEJ;

http://REGULAMIN od 25.05.2018r.pdf

Regulamin Programu Lojalnościowego „Społem Znaczy razem” z dnia 25.04.2018

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.
 2. Organizatorem programu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce z siedzibą w Hajnówce, ul. Ks. I. Wierobieja 2 wpisana do rejestru pod numerem 0000041038
 3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.
 4. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorąca udział w programie.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez spółdzielnię.
 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.
 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.
 4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane wszystkie transakcji, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.
 6. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem”
 7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przepisanie numeru karty Uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie Uczestnika.
 8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.
 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.
 11. Kupon rabatowy Społem – kupon wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do rabatu przy zakupach, w sklepach objętych programem, kwota rabatu odpowiada wartości nominalnej kuponu. Z kuponów rabatowych Społem nie jest wydawana reszta.
 12.  Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.
 13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydane kartę klienta.
 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.hajnowka.spolem.org.pl
 3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 5. Karta Klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzu rejestracyjnym.
 6.  Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta poprzez stronę www.hajnowka.spolem.org.pl, w sklepach objętych programem lub poprzez infolinię nr tel. 85 873 35 87
 7. Karta klienta jest własnością organizatora. Zgubienie karty winno zostać jak najpilniej zgłoszone do organizatora e-mailem na adres: kartaklienta@spolem-hajnowka.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 85 873 35 81,  w dni robocze, w godzinach 800 - 1500

 § 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator.
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest  udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.
 3. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

§ 5  Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

§6. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone Doładowania Telefonów, płatności za Rachunki, wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 22.10.2002 r. z późn. zm.), leki, cukier, bilety MPK, preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn.25.08.2006 r.,(Dz.U. z 2017 r., poz. 149)
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, sczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:
  300 punktów przysługuje kupon o wartości 20 złotych.
 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej, niż co tydzień.
 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 7. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. W przypadku niewykorzystania zebranych punktów, tracą one ważność oraz zostaną odjęte z sumy zebranych punktów uczestnika ze skutkiem na koniec pierwszego półrocza roku kalendarzowego. (Pierwsza dezaktywacja dn. 30.06.2017 r.).
 8. W przypadku zwrotu towaru przy zakupie, którego naliczone zostały punkty, ich liczba zostanie skorygowana na Koncie Uczestnika o wartość zwrotu.

§7. Wymiana punktów na Kupony rabatowe Społem

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na kupony rabatowe Społem, które uprawniają do otrzymania rabatu przy zakupie towarów.
 2. W celu wymiany punktów na kupony rabatowe Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien odebrać kupon w dowolnym sklepie Organizatora Programu. W celu weryfikacji tożsamości wydanie kuponu będzie poprzedzone wprowadzeniem podanego przez posiadacza karta kodu weryfikacyjnego.
 3. Kupon rabatowy Społem zostanie wydany uczestnikowi w jednym ze sklepów objętych programem, po okazaniu karty klienta, innego dokumentu ze zdjęciem oraz po podaniu kodu weryfikacyjnego.
 4. Po odebraniu kuponu rabatowego Społem z konta uczestnika zostaje odjęta odpowiadająca wartości kuponu ilość punktów.
 5. Kupon rabatowy Społem ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego na kuponie rabatowym. Po przekroczeniu terminu ważności kupon traci swoją ważność i nie ma możliwości jego realizacji.
 6. Kupon rabatowy Społem posiada swój nominał, uprawnia on do otrzymania rabatu w chwili realizacji kuponu rabatowego w danym sklepie. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 7. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 8. W przypadku gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość 760 zł, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.
 9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie objętym programem, pocztą na adres organizatora lub za pomocą formularza na stronie www.hajnowka.spolem.org.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 10. Kupony rabatowe Społem, które noszą ślady zniszczenia mogą nie zostać zrealizowane.
 11. Kuponem rabatowym Społem nie można zapłacić za towary i usługi wymienione w §6 pkt. 1.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie
  www.hajnowka.spolem.org.pl, z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.hajnowka.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.  
 3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do kuponu rabatowego Społem powinni przeprowadzić procedurę Zamówienia kuponu rabatowego Społem zgodnie z §7 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć oświadczenie na piśmie na adres Organizatora lub w sklepie po uprzednim odbiorze kuponu rabatowego Społem zgodnie z §7, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Regulaminem  lub obowiązującym prawem korzystanie z Karty, Organizator ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika i anulować zgromadzone przez niego punkty.
 6. Uczestnik Programu  jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie danych osobowych.
 7. Z dniem 25.05.2018 roku traci moc regulamin z dnia 1 października2017r.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25maja 2018r.