RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o. informuje:

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KART LOJALNOŚCIOWYCH „Społem znaczy razem”

 

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o. ul. Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000857223, Nr NIP 6030080053, Nr Regon: 386925606
 2. Dane kontaktowe: telefon 85 873 35 81, sekretariat@spolem-hajnowka.pl,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe klientów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego na podstawie deklaracji klienta o przystąpieniu do programu oraz na podstawie wyrażonych przez niego zgód.
 4. Administrator przetwarza dane klientów w celu realizacji jego zobowiązań wynikających z programu lojalnościowego (udzielanie klientom rabatów) oraz w celach marketingowych.
 5. Przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora polega między innymi na monitorowaniu zachowania klientów, poprzez monitorowanie ich zakupów dokonywanych przy użyciu karty lojalnościowej.
 6. Dane klientów podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec klientów  w przedmiocie przedstawienia im dostosowanej do ich indywidualnych preferencji oferty handlowej.
 7. Dane klientów są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 8. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 9. Dane klientów są przechowywane przez Administratora przez czas trwania programu lojalnościowego, po czym są niszczone.
 10. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:
  1. Biuro, ul. Ks.I.Wierobieja 2, Hajnówka
  2. Sklep nr 8, ul. Lipowa 82, Hajnówka
  3. Sklep GAMA, ul. Warszawska 86, Hajnówka
  4. Sklep nr 16, ul. Białostocka 5, Hajnówka
  5. Market 18-stka, ul. Batorego 27, Hajnówka
  6. Sklep nr 37, ul. 3 Maja 37, Hajnówka
  7. SDH, ul. 3 Maja 47, Hajnówka
  8. Supermarket „Batory”, ul. Batorego 28, Hajnówka

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.

Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o., ul. Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.

11. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

 1. do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw klient powinien zwrócić się do ADO drogą mailową pod adresem: rodo@spolem-hajnowka.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o., ul.Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka, w korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz nr karty klienta, a także opisać, czego dotyczy żądanie Klienta);
 2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez złożenie wypełnionego formularza cofnięcia zgody w dowolnym punkcie handlowo-usługowym ADO lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na następujący adres mailowy: rodo@spolem-hajnowka.pl z adresu mailowego, który został podany przez klienta w formularzu przystąpienia do programu lojalnościowego, w oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty klienta);
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o. ul. Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000857223, Nr NIP 6030080053, Nr Regon: 386925606
 2. Dane kontaktowe: telefon 85 873 35 81, sekretariat@spolem-hajnowka.pl,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów na podstawie umów zawartych z nimi jedynie w celu realizacji tych umów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych kontrahentów pracownikom Administratora, innym kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione relacją danego kontrahenta z Administratorem.
 4. Kontrahent może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Kontrahenta, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe kontrahentów przez czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń po ustaniu umowy, nie krócej niż przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie Administratora wynikający z zawarcia umowy.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

(w celu realizacji tych praw Kontrahent powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem: rodo@spolem-hajnowka.pl , lub korespondencyjnie pod adresem: PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o., ul.Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka, w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy łączącej Kontrahenta z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Kontrahenta);

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o  ul. Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000857223, Nr NIP 6030080053, Nr Regon: 386925606
 2. Dane kontaktowe: telefon 85 873 35 81, sekretariat@spolem-hajnowka.pl,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Członków Spółki na podstawie deklaracji członkowskiej oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) jedynie w celu realizacji stosunku łączącego Spółkę z jej członkami oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy mogą być realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych poszczególnych Członków Spółki pracownikom Administratora, kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione stosunkiem prawnym istniejącym między Członkiem Spółki a Spółką.
 4. Członek Spółki może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Członka Spółki, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Członka Spółki, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe Członka Spółki przez czas trwania stosunku członkostwa oraz przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

(w celu realizacji tych praw Członek Spółki powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem; rodo@spolem-hajnowka.pl, lub korespondencyjnie pod adresem; PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o., ul. Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka, a w korespondencji z Administratorem należy podać imie i nazwisko a także opisać, czego dotyczy żądanie Członka Spółdzielni);

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

 

1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o. ul. Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000857223, Nr NIP 6030080053, Nr Regon: 386925606
2. Dane kontaktowe: telefon 85 873 35 81, sekretariat@spolem-hajnowka.pl,
3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich pracowników na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym:
§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) wykształcenie;
5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
 
oraz na podstawie innych przepisów szczególnych, w tym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4. Pracodawca przechowuje dane pracowników przez czas trwania umowy o pracę oraz przez okres 50 lat po zakończeniu umowy o pracę.

5. Pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy o pracę oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych pracowników klientom, kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione stanowiskiem lub funkcją pracownika pełnioną u pracodawcy.
 
6. Pracownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy ze względu na szczególną sytuację pracownika, zaś pracodawca sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych pracownika, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
7. Ponadto, na podstawie art. 222 Kodeksu pracy u pracodawcy jest prowadzony monitoring wizyjny. Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni
i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.
Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez ADO.
Nagrania obrazu ADO przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.
Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.
Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest PSS SPOŁEM Hajnówka Sp.z.o.o., ul. Ks.I.Wierobieja 2, 17-200 Hajnówka. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.
8. Każdy pracownik ma prawo wglądu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zakwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych lub zgodność przetwarzania z prawem. Pracownik może zwrócić się o realizację tych praw do działu kadr u pracodawcy osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty.
9. Każdy pracownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.